Wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń

UWAGA! Zaproszenie dla cudzoziemca wydane na wniosek o wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń nie jest właściwa w przypadku, gdy celem pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy.

 

Kto składa wniosek?

 1. Obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj: Islandii, Norwegii, Lichtensteinu lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium.
 2. Cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.
 3. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

Wniosek złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie momencie.

 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika (Wzór pełnomocnictwa) po wcześniejszej rezerwacji wizyty na stronie https://rezerwacje.duw.pl/reservations/ lub osobiście po wcześniejszym wypełnieniu wniosku on line, wydrukowaniu oraz zarezerwowaniu wizyty na stronie https://przybysz.duw.pl
  w dniach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek , Piątek: 9.00-16.00; Środa 8.00-18.00

  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1

  lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

  1. Delegatura w Legnicy
   ul. F. Skarbka 3
   59-220 Legnica
  2. Delegatura w Wałbrzychu
   ul. Słowackiego 23a
   58-300 Wałbrzych
  3. Delegatura w Jeleniej Górze
   ul. Piłsudskiego 12
   58-500 Jelenia Góra

  Po przyjściu do urzędu podejdź do biletomatu systemu kolejkowego, wprowadź numer rezerwacji i pobierz bilet, a następnie poczekaj na wywołanie Twojego numeru i podejdź do wskazanego stanowiska.

 2. pocztą na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

PAMIĘTAJ: Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym - https://przybysz.duw.pl,  wypełnienie w nim wniosku on line , a następnie wydrukowanie i złożenie go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy!

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

W przypadku osoby fizycznej:

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń (Wniosek)  - wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim. Musisz przedstawić dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.
  Możesz załączyć do wyboru:
  • aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku,(tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). W przypadku załączenia wydruku z konta, saldo końcowe powinno pokrywać cały okres zaproszenia - 515 zł  na każdy miesiąc planowanego okresu pobytu cudzoziemca w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie. Wydruk salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku. Przykład:Chcę zaprosić cudzoziemca z Chin na 6 miesięcy, nie posiadam osób na utrzymaniu. Wymagane saldo na koncie bankowym wynosi 515 zł  x 2 osoby (zapraszający i zaproszony) x 6 miesięcy+2500 zł koszt biletu do kraju zamieszkania=8680 zł.
  • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie wraz z informacją o miesięcznym wynagrodzeniu i rodzaju zawartej umowy, (należy przedstawić środki finansowe w wysokości 515 zł w odniesieniu do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie). Przykład:Chcę zaprosić cudzoziemca z Ukrainy na okres 6 miesięcy. Posiadam na wyłącznym utrzymaniu jedno dziecko. 515 zł x 3osoby (zapraszającego, zaproszonego cudzoziemca, dziecko)+200zł koszt biletu do kraju pochodzenia = kwota równa lub wyższa niż 1745 zł netto dochodu miesięcznego udokumentowanego zaświadczeniem z zakładu pracy.
  • decyzję w sprawie waloryzacji emerytury lub renty  w wysokości 515 zł w stosunku do siebie, każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu zapraszającego oraz na każdego zapraszanego cudzoziemca w tym okresie. Przykład:Jestem emerytem, nie mam nikogo na utrzymaniu, zapraszam cudzoziemca z Ukrainy na 6 miesięcy. 515 zł x 2 osoby (zapraszający i zapraszany)+ koszt biletu 200 zł. Należy przedstawić dokument potwierdzający wysokość osiąganej emerytury/renty w kwocie przekraczającej 1230 zł netto.

  W razie pokrywania powyższych kosztów wspólnie ze współmałżonkiem należy przedstawić pisemną zgodę współmałżonka na pokrywanie kosztów wraz z dokumentami potwierdzającymi środki finansowe współmałżonka. (Formularz zgody)
  Koszty podróży powrotnej zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia lub zamieszkania wynoszą:
  • 200 zł w przypadku podróży powrotnej do kraju sąsiadującego z RP,
  • 500 zł w przypadku podróży powrotnej do państwa europejskiego,
  • 2500zł w przypadku podróży do nieeuropejskiego państwa trzeciego.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych (w przypadku dołączenia do akt sprawy aktu własności tylko na działkę, należy dodatkowo dołączyć potwierdzenie oddania budynku do użytkowania lub decyzję w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości),
  • przydział lokalu spółdzielczego,
  • umowa najmu lokalu komunalnego (w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy dołączyć zgodę właściciela mieszkania na zakwaterowanie Cudzoziemca w powyższym lokalu) (Formularz zgody)
  • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (tj. dowód osobisty lub dokument podróży lub kartę pobytu).
 3. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
  • ostatnie rozliczenie z Urzędem Skarbowym dotyczące osiągniętych dochodów (kopia rocznego PIT-u wraz z dowodem nadania do Urzędu Skarbowego - oryginał do wglądu) lub
  • aktualny wydruk z konta bankowego z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wysokość środków na koncie wymagana jest tak jak w przypadku osób fizycznych. Wydruk salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.
 4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
  • akt własności lokalu lub aktualny wypis z rejestru ksiąg wieczystych,
  • przydział lokalu spółdzielczego,
  • umowa najmu lokalu komunalnego (w razie dostarczenia umowy najmu innego lokalu niż komunalny należy dołączyć zgodę właściciela mieszkania na zakwaterowanie cudzoziemca) lub
  • możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zamieszkania w innym miejscu (np. rezerwacja hotelowa. Rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

W przypadku osoby prawnej (gdy zapraszającym jest osoba prawna, z przedmiotowym wnioskiem występuje osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych wskazana w KRS):

 1. Wypełniony wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
  • aktualny wydruk z konta bankowego osoby prawnej z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wymagana miesięczna kwota to 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu oraz środki finansowe umożliwiające podróż powrotną zapraszanego cudzoziemca do kraju pochodzenia. Ponadto wydruk potwierdzający wysokość salda powinien zawierać informację "Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku, lub
  • CIT – 8 za poprzedni rok wraz z potwierdzeniem nadania do Urzędu Skarbowego,
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
  • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowane cudzoziemca, lub
  • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 4. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku)

W przypadku stowarzyszenia:

 1. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim.
 2. Dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd np.:
  • aktualny wyciąg z rachunku bankowego stowarzyszenia z informacją o saldzie końcowym na tym rachunku (tj. wygenerowany nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku). Wymagana miesięczna kwota to 515 zł na każdy miesiąc planowanego pobytu cudzoziemca. Ponadto wydruk potwierdzający wysokość salda powinien zawierać informację " Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga stempla i podpisu." lub powinien zostać opatrzony stemplem i podpisem pracownika banku.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu np.:
  • akt własności, przydział lokalu spółdzielczego, umowa najmu, zgoda właściciela mieszkania na zakwaterowane cudzoziemca, lub
  • rezerwacja hotelowa (rezerwacja hotelowa powinna zawierać informację, kto rezerwuje hotel, dla kogo i na jaki okres).
 4. Aktualny wypis z rejestru stowarzyszeń.

Ważne! Należy złożyć kserokopie powyższych dokumentów (oryginały należy mieć przy sobie do wglądu podczas składania wniosku).

UWAGA! Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok.

 

Jakie są opłaty?

Opłata za wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynosi 27 zł za 1 zapraszaną osobę.

Opłatę należy uiścić na konto:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Jeśli masz pełnomocnika to opłata skarbowa za przedłożone pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł

Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

 

Kiedy i gdzie mogę odebrać zaproszenie?

Po sprawdzeniu statusu sprawy w aplikacji: https://przybysz.duw.pl

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1

lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

 1. Delegatura w Legnicy
  ul. F. Skarbka 3
  59-220 Legnica
 2. Delegatura w Wałbrzychu
  ul. Słowackiego 23a
  58-300 Wałbrzych
 3. Delegatura w Jeleniej Górze
  ul. Piłsudskiego 12
  58-500 Jelenia Góra

Odbioru zaproszenia dokonuje wnioskodawca lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru. (Wzór pełnomocnictwa do odbioru).

W przypadku wydania przez urząd decyzji o odmowie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń  lub umorzeniu postępowania decyzja wysyłana jest pocztą (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) stronie.