FAQ - najczęściej zadawane pytania

Gdzie mogę złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na pracę?

 • W siedzibie urzędu
 • Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, Legnicy lub w Wałbrzychu
 • Wysłać pocztą na adres siedziby urzędu

 

Jakie są najczęściej popełniane błędy w składanych wnioskach o wydanie zezwolenia na pracę? No co zwrócić szczególną uwagę, aby ich uniknąć?

Najczęściej popełnianymi błędami podczas składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca są:

 • niezaznaczenie punktu 5.3 wniosku (pkt 6.3 wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia) dotyczącego karalności cudzoziemca. Należy zaznaczyć odpowiedni kwadracik, jeden z dwóch;
 • niepełne lub zupełne pominięcie odpowiednich rubryk w załączniku dotyczącym niekaralności podmiotu powierzającego pracę (zał. Nr 15). W oświadczeniu jest sześć punktów, ale osiem odpowiedzi, tyle powinno być znaczków pozostawionych przez pracodawcę;
 • podpisanie wspomnianego wyżej załącznika przez pełnomocnika. To oświadczenie może być złożone tylko przez pracodawcę;
 • niewskazanie we wniosku adresu wykonywania pracy przez cudzoziemca;
 • niedołączenie do wniosku składanego przez osobę fizyczną ważnego dowodu osobistego lub dokumentu podróży;
 • załączenie jednej strony kopii paszportu cudzoziemca – wymagane są kopie wszystkich wypełnionych;
 • załączenie kopii „informacji starosty” – wymagany jest oryginał;
 • nieprzedstawienie oryginału pełnomocnictwa;

 

Czy mogę pracować w czasie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy/stały/rezydenta?

Możesz pracować pod warunkiem, że byłeś uprawniony do pracy bezpośrednio przed złożeniem wniosku – to jest posiadałeś zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub zezwolenie na pracę, a po złożeniu wniosku będziesz pracował na warunkach, które były wskazane w posiadanym zezwoleniu. 

Jeśli przed złożeniem wniosku nie miałeś prawa do pracy w Polsce, to będziesz mógł pracować pod warunkiem, że uzyskasz zezwolenie na pracę, lub oświadczenie o powierzeniu pracy.

 

Złożyłem wniosek o kolejną kartę pobytu (ten sam pracodawca, te same warunki zatrudnienia). Czy aby legalnie pracować w okresie oczekiwania na wydanie decyzji, muszę posiadać zezwolenie na pracę/oświadczenie o powierzeniu pracy?

Nie, jeśli wniosek nie zawiera braków formalnych i masz zalegalizowany pobyt, np. odcisk stempla w paszporcie lub ważną wizę.

UWAGA! Praca musi być wykonywana u pracodawcy i na stanowisku wskazanych w decyzji. W innym przypadku praca będzie nielegalna.

 

Otrzymałem decyzję w sprawie udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Co zrobić z jeszcze aktualnym zezwoleniem na pracę?

Jeśli zezwolenie na pobyt i pracę dotyczy wykonywania pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, które są wskazane w zezwoleniu pracę, zezwolenie na pracę wygaśnie z mocy prawa w dniu wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

 

Otrzymałem zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, ale postępowanie o udzielenia zezwolenia na pracę jest nadal w toku – czy mogę pracować, jaką decyzję otrzymam, czy dostanę zwrot opłaty za złożenie wniosku o pozwolenie na pracę ?

Możesz legalnie pracować, ponieważ zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uprawnia Cię do legalnego pobytu i pracy na warunkach w nim wskazanych. Postępowanie o udzielenie zezwolenia na pracę zostanie umorzone. Wpłata za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę nie podlega zwrotowi.

 

Chcę zatrudnić pracownika z Ukrainy. Co mam zrobić?

Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium RP wraz z odpowiednimi załącznikami. Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy na krótko, możesz to zrobić na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, które rejestrują powiatowe urzędy pracy. W przypadku zatrudnienia cudzoziemca w rolnictwie, ogrodnictwie, turystyce, złóż wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 

Czy po upływie ważności wizy, oczekując na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt, cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Jeśli w dniu złożenia wniosku mogłeś pracować na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy (oświadczenia są wydawane od 01.01.2018 r.) lub zezwolenia na pracę u pracodawcy, u którego pracujesz, na tym samym stanowisku, a wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt złożyłeś będąc w Polsce legalnie i nie ma on braków formalnych – to możesz pracować w czasie postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt. Jeśli nie spełniasz powyższych warunków, to możesz pracować pod warunkiem, że posiadasz zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.    

 

Złożyłem wniosek na zezwolenie na pracę. Czy to wystarczy, żeby mój pracownik legalnie był w Polsce? Czy od momentu złożenia wniosku może pracować?

Nie, zezwolenie na pracę nie legalizuje pobytu cudzoziemca. Złożenie wniosku nie legalizuje również pracy cudzoziemca, czyni to dopiero zezwolenie na pracę.

 

Czy mogę pracować bez zezwolenia na pracę, jeśli wykonuję zawód, który jest wpisany w Rozporządzeniu Wojewody jako zwolniony z konieczności przedkładania informacji starosty?

Nie. Tylko określone w przepisach przypadki dopuszczają powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Zwolnienie z przedłożenia informacji starosty jest tylko ułatwieniem w uzyskaniu zezwolenia na pracę.

 

Czym jest „informacja starosty”?

To dokument wydawany przez starostę (powiatowe urzędy pracy) na wniosek pracodawcy, który potwierdza brak możliwości znalezienia pracownika spośród osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Informacja jest sporządzona z uwzględnieniem pierwszeństwa do rynku pracy dla obywateli polskich i zawiera analizę wysokości proponowanego wynagrodzenia i adekwatność wymagań w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec.

 

Czym różnią się zezwolenia na pracę wydawane przez wojewodę od zezwoleń wydawanych przez starostę?

Starosta wydaje zezwolenia na pracę sezonową (typ S). Ten rodzaj zezwolenia wydawany jest przez starostów dla podmiotów zatrudniających cudzoziemców w wybranym zakresie działalności w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę w pozostałym zakresie działalności podmiotów powierzających pracę cudzoziemcowi na czas nie dłuższy niż 3 lata.

 

Nasza firma się rozwija. Przekształcamy naszą firmę w spółkę z o.o. Czy trzeba będzie zmieniać zezwolenia na pracę?

Nie jest wymagane wydanie nowego zezwolenia na pracę cudzoziemca, jeśli podmiot powierzający zmienił siedzibę lub miejsce zamieszkania, nazwę lub formę prawną, doszło do przejęcia zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę, zakład lub jego część przeszedł na innego pracodawcę lub umowa cywilnoprawna zawarta z cudzoziemcem została zastąpiona przez umowę o pracę.

 

Jak uzyskać „zaproszenie” do pracy?

„Zaproszenie do pracy” to najczęściej niewłaściwa nazwa zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu pracy. Te pierwsze wydaje wojewoda, drugie starosta (powiatowe urzędy pracy). Od stycznia 2018 r. wydawane są także przez starostów (powiatowe urzędy pracy) zezwolenia na pracę sezonową.

Ich uzyskanie poprzedza złożenie odpowiednich wniosków wraz z załącznikami.

 

Cudzoziemiec wjechał do Polski w ruchu bezwizowym, czy można go zatrudnić?

Tak, pod warunkiem, że cudzoziemiec będzie posiadał zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o powierzeniu pracy.

UWAGA! Pobyt w ruchu bezwizowym jest legalny łącznie przez 90 dni w okresie 180- dniowym. 

 

Pracodawca posiada zezwolenie na pracę typ A dla cudzoziemca. Czy może wysłać cudzoziemca do pracy na terytorium krajów UE?

Należy sprawdzić obowiązujące w danym kraju przepisy dotyczące pracy cudzoziemców i pracowników delegowanych.

 

Kto składa wniosek o zezwolenia na pracę?

Pracodawca, u którego cudzoziemiec będzie pracował.

 

Czy cudzoziemiec musi przebywać w Polsce by uzyskać zezwolenia na pracę?

Nie.

 

Czy na podstawie zezwolenia na pracę otrzymam wizę?

Tak, jednak nie jest to warunek wystarczający, decyzję podejmuje konsul.

 

Jakie PKD pracodawcy mam wpisać we wniosku?

We wniosku wymagany jest symbol PKD związany z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca i wskazany przez przedsiębiorcę we wpisach do CEiDG oraz KRS. Dotyczy to zarówno pracodawcy powierzającego jak i pracodawcy użytkownika.

 

Czy zezwolenie wydane dla innego pracodawcy może być wykorzystane u mnie?

Nie, chyba, że mamy do czynienia z sytuacją przejęcia lub przekształcenia podmiotu powierzającego.

 

O czym muszę informować wojewodę po uzyskaniu zezwolenia?

Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących okolicznościach:

 • cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę. Pracodawca może na 30 dni w roku kalendarzowym powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub stanowisku niż określone w zezwoleniu, przy spełnieniu wymogów, od spełnienia których uzależnione jest wykonywanie zawodu;
 • nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
 • nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
 • zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę zagranicznego wskazana do reprezentowania podmiotu przed wojewodą i innymi organami;
 • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę;
 • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
 • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Czy pracodawca musi odebrać osobiście decyzję?

Nie. Decyzję może odebrać osoba upoważniona przez pracodawcę. Pracodawca może zwrócić się też z prośbą o przesłanie decyzji pocztą na wskazany adres.

 

Czy informację starosty muszę dostarczyć w oryginale?

Tak. W postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę konieczne jest załączenie oryginału informacji starosty. W przypadku postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wystarczy kserokopia- oryginał do wglądu.

 

Jaką umowę mogę zawrzeć z cudzoziemcem?

Z cudzoziemcem pracodawca może zawrzeć zarówno umowę o pracę, jak i umowę cywilnoprawną (np. umowa zlecenia, umowa o dzieło). Umowa powinna być zawarta w formie pisemnej.

 

Czy studenci - cudzoziemcy mają prawo do pracy w Polsce?

Tak.  Studenci studiów stacjonarnych niezależnie od tego, czy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy, czy też wizę, mogą wykonywać pracę na terytorium Polski bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę podczas ważności ich dokumentu pobytowego (wizy lub karty). Studenci studiów niestacjonarnych (wieczorowych, zaocznych), aby mogli wykonywać pracę na terenie Polski muszą posiadać zezwolenie na pracę lub zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy (jeśli są obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy) niezależnie od tego, czy  posiadają wizę, czy kartę pobytu wydaną ze względu na podjęcie nauki w Polsce.

 

Jakie konsekwencje grożą pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca i obcokrajowcowi za nielegalne wykonywanie pracy?

Zarówno powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, jaki i nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca stanowią wykroczenia. Czyn popełniony przez osobę działającą w imieniu pracodawcy jest zagrożony karą grzywny w wysokości od 3000 do 5000 zł, zaś cudzoziemcowi grozi grzywna od 1000 do 5000 zł.