Dokumenty do pobrania

Członkowie rodziny obywatela RP

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez Cudzoziemca w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa

Pobyt stały - Karta Polaka

Karta Polaka - świadczenia pieniężne

Pobyt rezydenta długoterminowego UE