Gdzie mogę odebrać kartę pobytu?

Po otrzymaniu zezwolenia (decyzji na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE), aby otrzymać kartę pobytu powinieneś złożyć:

 1. potwierdzenie uiszczenia opłaty za kartę pobytu (50 zł lub 25 zł w przypadku ulgi),
 2. aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące - jeżeli na karcie pobytu ma być zamieszczony Twój adres zameldowania lub złożenie pisemnego oświadczenia w przypadku kiedy karta pobytu ma być wydana bez adresu zameldowania (Wzór oświadczenia)

W przypadku niezłożenia w/w potwierdzenia zameldowania w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, dane o adresie nie zostaną zamieszczone na karcie pobytu.

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek oraz Piątek: 9.00-16.00

Środa 8.00-18.00

O tym czy karta pobytu jest gotowa do odbioru dowiesz się z otrzymanego smsa (jeśli wskazałeś numer telefonu podczas składania wniosku) lub z informacji uzyskanych z Portalu Przybysz (jeśli zarejestrowałeś w nim swoją sprawę).

W celu odbioru karty pobytu pobierz bilet "odbiór karty pobytu" z systemu kolejkowego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i poczekaj na wywołanie numerka, a następnie podejdź do wskazanego stanowiska.

Opłata ulgowa za wydanie lub wymianę karty pobytu w wysokości 50% przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium RP;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie mieli ukończonych 16 lat.

 

Kto składa wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu?

UWAGA: w przypadku uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy (poza wyjątkiem wskazanym poniżej) lub pierwszego zezwolenia na pobyt stały i pobyt rezydenta długoterminowego UE nie musisz składać wniosku o wydanie karty pobytu. Karta jest wydawana po uzupełnienia opłaty oraz potwierdzenia zameldowania.

Wniosek o wydanie karty pobytu składasz:

 • w przypadku wydania pierwszej karty pobytu, gdy:
  • przybywasz na terytorium Polski lub przebywasz na tym terytorium w celu połączenia z rodziną (po uzyskaniu decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy)
  • jeśli jesteś członkiem najbliższej rodziny repatrianta
 • w przypadku wydania kolejnej karty pobytu, gdy posiadasz zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i Twoja karta pobytu traci ważność

Wniosek o wymianę karty pobytu składasz w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie pobytu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty
 • utraty karty pobytu
 • uszkodzenia dokumentu

 

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie karty pobytu powinieneś / powinnaś złożyć, co najmniej na 30 dni przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Wniosek o wymianę karty pobytu powinieneś / powinnaś złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu, w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia, zawiadamiasz o tym fakcie organ, który wydał ten dokument. Zawiadomienia dokonuje się na formularzu.

W przypadku zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania Tobie kolejnego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście po wcześniejszej rezerwacji wizyty na stronie https://rezerwacje.duw.pl/reservations/ lub osobiście po wcześniejszym wypełnieniu wniosku on line, wydrukowaniu oraz zarezerwowaniu wizyty na stronie https://przybysz.duw.pl
  w dniach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek , Piątek: 9.00-16.00; Środa 8.00-18.00

  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1

  lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

  1. Delegatura w Legnicy
   ul. F. Skarbka 3
   59-220 Legnica
  2. Delegatura w Wałbrzychu
   ul. Słowackiego 23a
   58-300 Wałbrzych
  3. Delegatura w Jeleniej Górze
   ul. Piłsudskiego 12
   58-500 Jelenia Góra

  Po przyjściu do urzędu podejdź do biletomatu systemu kolejkowego, wprowadź numer rezerwacji i pobierz bilet, a następnie poczekaj na wywołanie Twojego numeru i podejdź do wskazanego stanowiska.

 2. pocztą na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

Pamiętaj by we wniosku wpisać aktualne miejsce Twojego pobytu. Po wysłaniu formularza za pośrednictwem przesyłki pocztowej zostaniesz wezwany/-a do osobistego stawiennictwa celem pobrania odcisków linii papilarnych. Do osobistego stawiennictwa należy zgłosić się w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego lub w jednej z delegatur, podejść do biletomatu systemu kolejkowego i pobrać bilet "osobiste stawiennictwo".

UWAGA: Jeśli chcesz oddać odciski linii papilarnych bez wezwania ze strony urzędu zrób to nie wcześniej niż 30 dni od dnia wysłania wniosku.

PAMIĘTAJ: Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym - https://przybysz.duw.pl,  wypełnienie w nim wniosku on line , a następnie wydrukowanie i złożenie go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy!

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wypełniony wniosek. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, znajdującym się we wniosku. Wniosek o wydanie / wymianę karty pobytu.
 2. Dwie  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle;
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  UWAGA: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość (np. karta pobytu)

  UWAGA: Złożenie powyższych dokumentów jest niezbędne do wszczęcia postępowania. W wypadku złożenia wniosku bez któregoś z powyższych dokumentów, Cudzoziemiec wzywany jest do uzupełnienia braków formalnych we wniosku. Postępowanie może być wszczęte dopiero po uzupełnieniu brakujących dokumentów we wskazanym terminie i ich pozytywnej weryfikacji przez Urząd.

  PONADTO DO WYDANIA / WYMIANY KARTY POBYTU NIEZBĘDNE BĘDĄ:
 4. opłata za wydanie / wymianę karty pobytu
 5. aktualne potwierdzenie zameldowania
 6. dokumenty potwierdzające zmianę danych i okoliczności podanych we wniosku, tj. w przypadku:
  • utraty dokumentu - zaświadczenie z policji o zgłoszeniu utraty
  • zmiany miejsca zamieszkania - potwierdzenie zameldowania w nowym miejscu zamieszkania
  • zmiany danych osobowych (zmiana nazwiska, pisownia miejsca urodzenia itp.) - akty stanu cywilnego, wyroki sądowe potwierdzające te fakty.

UWAGA: Dołączenie do wniosku wszystkich wymienionych dokumentów może przyspieszyć Twoją sprawę i ograniczyć ilość korespondencji kierowanej do Ciebie. W razie potrzeby wyjaśnienia posiadanych przez organ dowodów w sprawie możesz być wezwany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Jakie są opłaty?

 • Opłata za wydanie / wymianę karty pobytu: 50,00 zł
 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku zawinionej utraty lub zawinionego zniszczenia: 100,00 zł
 • Opłata za wymianę karty pobytu w przypadku kolejnej zawinionej utraty lub kolejnego zawinionego zniszczenia: 150,00 zł

ULGA W WYSOKOŚCI 50% W OPŁACIE ZA WYDANIE LUB WYMIANĘ KARTY PRZYSŁUGUJE CUDZOZIEMCOM:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Opłatę należy uiścić na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000