Kto składa wniosek?

Wniosek powinieneś / powinnaś złożyć jeśli jesteś członkiem rodziny obywatela UE i nie posiadasz obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

 

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

Wniosek składasz osobiście, do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego złożenia wniosku  nie dotyczy małoletniego.

W przypadku karty stałego pobytu :po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE.

 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 • tylko osobiście po wcześniejszym wypełnieniu wniosku online, wydrukowaniu oraz zarezerwowaniu wizyty na stronie https://przybysz.duw.pl

w dniach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek , Piątek: 9.00-16.00; Środa 8.00-18.00

w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1

Po przyjściu do urzędu podejdź do biletomatu systemu kolejkowego  i pobierz bilet, a następnie poczekaj na wywołanie Twojego numeru i podejdź do wskazanego stanowiska.

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE (Wniosek o wydanie karty pobytu), (Wniosek o wydanie karty stałego pobytu), wypełniony czytelnie drukowanymi literami w języku polskim (załączenie 2 dodatkowych kopii wniosku zdecydowanie usprawni procedurę),
 2. dokument podróży (2 kopie)
 3. 5 aktualnych kolorowych fotografii, nieuszkodzonych, o wymiarach 4,5x3,5 cm, wykonanych w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mających dobrą ostrość oraz pokazujących wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowywać naturalny kolor skóry.
  Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami.
  Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
 4. zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku stałego pobytu dodatkowo:

 • dokumenty potwierdzające 5-letni nieprzerwany pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z obywatelem UE,

Ponadto musisz dostarczyć:

 1. gdy wniosek dotyczy małżonka – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa (np. akt małżeństwa),
 2. gdy wniosek dotyczy zstępnego – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka (np. akt urodzenia),
 3. gdy wniosek dotyczy wstępnego – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej lub jego małżonka.

 

Jakie są opłaty?

Zgodnie z ustawą z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2011r. Nr 92, poz. 532) w powyższych sprawach nie pobiera się opłat.

 

Kiedy i gdzie mogę odebrać dokument?

Po sprawdzeniu statusu sprawy w aplikacji: https://przybysz.duw.pl
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
pl. Powstańców Warszawy 1

Odbioru dokumentu dokonuje wnioskodawca lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru.

Jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania, dane osobowe, utraciłeś bądź zniszczyłeś dokument lub upłynął termin jego ważności   – złóż OSOBIŚCIE wniosek o wydanie /wymianę karty pobytu członka rodziny obywatela UE lub wniosek o wydanie /wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE .