Kto składa wniosek?

Wniosek powinieneś / powinnaś złożyć, jeżeli zamierzasz przedłużyć swój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub wizy Schengen.

Jeżeli złożysz wniosek w trakcie nielegalnego pobytu odmówimy wszczęcia postępowania.

Wiza Schengen uprawnia do jednego lub większej liczby wjazdów, pod warunkiem, że ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów na terytorium państw obszaru Schengen nie przekraczają 90 dni w ciągu każdych 180 dni liczonych od dnia pierwszego wjazdu na to terytorium.

Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy.

O przedłużenie okresu ważności wydanej wizy krajowej lub okresu pobytu objętego tą wizą możesz się ubiegać przebywając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

 • przemawia za tym Twój ważny interes zawodowy lub osobisty albo ze względów humanitarnych nie możesz opuścić tego terytorium przed upływem terminu ważności wizy krajowej lub przed końcem objętego tą wizą dozwolonego okresu pobytu,
 • zdarzenia, które są przyczyną ubiegania się o przedłużenie wizy, wystąpiły niezależnie od Twojej woli i nie były możliwe do przewidzenia w dniu składania wniosku o wydanie wizy,
 • okoliczności sprawy nie wskazują, że cel Twojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie inny niż deklarowany,
 • nie zachodzą okoliczności, z powodu, których odmawia się wydania wizy krajowej.

Wizę Schengen przedłuża się, jeżeli posiadacz wizy wykazał, iż na skutek siły wyższej lub ze względów humanitarnych nie jest możliwe opuszczenie terytorium Schengen przed upływem terminu wizy lub przed końcem objętego wizą dozwolonego okresu pobytu.

Wizę Schengen można przedłużyć, jeżeli posiadacz wizy przedstawił dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie okresu ważności wizy lub okresu pobytu.

 

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

Wniosek o przedłużenie wizy składasz nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa wyślij wniosek pocztą.

Dla zachowania terminu legalnego  pobytu liczy się data nadania przesyłki w placówce pocztowej.

Jeżeli złożysz wniosek w terminie i nie będzie w nim braków formalnych lub braki formalne uzupełnisz we wskazanym przez nas terminie, Twój pobyt będzie legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna.

 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika (Wzór pełnomocnictwa) po wcześniejszej rezerwacji wizyty na stronie https://rezerwacje.duw.pl/reservations/ lub osobiście po wcześniejszym wypełnieniu wniosku on line, wydrukowaniu oraz zarezerwowaniu wizyty na stronie https://przybysz.duw.pl
  w dniach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek , Piątek: 9.00-16.00; Środa 8.00-18.00

  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1

  lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

  1. Delegatura w Legnicy
   ul. F. Skarbka 3
   59-220 Legnica
  2. Delegatura w Wałbrzychu
   ul. Słowackiego 23a
   58-300 Wałbrzych
  3. Delegatura w Jeleniej Górze
   ul. Piłsudskiego 12
   58-500 Jelenia Góra

  Po przyjściu do urzędu podejdź do biletomatu systemu kolejkowego, wprowadź numer rezerwacji i pobierz bilet, a następnie poczekaj na wywołanie Twojego numeru i podejdź do wskazanego stanowiska.

 2. pocztą na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

PAMIĘTAJ: Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym - https://przybysz.duw.pl,  wypełnienie w nim wniosku on line , a następnie wydrukowanie i złożenie go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy!

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wypełniony wniosek. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, znajdującym się we wniosku. Wniosek o przedłużenie wizy krajowej, Wniosek o przedłużenie wizy Schengen.
 2. Jedną  fotografię:

  UWAGA: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle;
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 3. dokument podróży ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierający przynajmniej 2 wolne strony oraz wydany w ciągu ostatnich 10 lat
 4. dokumenty potwierdzające:
  1. cel i warunki planowanego pobytu,
  2. posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem,
  3. posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn.zm) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelki wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią,
  4. wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy,
  5. inne okoliczności podane we wniosku.
 5. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Jakie są opłaty?

Opłata skarbowa za wydanie przedłużenie wizy krajowej wynosi: 406,00 zł

Opłatę należy uiścić na konto:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.

Opłata skarbowa za przedłużenie wizy Schengen wynosi:

30,00 EUR (przeliczenia równowartości EUR na PLN dokonuje się według średniego kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny dla tej waluty w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy)

Opłatę należy uiścić na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Jeśli masz pełnomocnika to opłata skarbowa za przedłożone pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł

Opłatę za pełnomocnictwo należy uiścić na konto:

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895