Kto składa wniosek?

Wniosek o polski dokument podróży składasz jeśli utraciłeś swój dokument podróży albo uległ on zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez Ciebie nowego dokumentu podróży, gdy udzielono Ci zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Wniosek o tymczasowy polski dokumentpodróży składasz jeśli nie posiadasz dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez Ciebie nowego dokumentu podróży, gdy zamierzasz opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zostałeś zobowiązany do opuszczenia tego terytorium.

Wniosek o polski dokument tożsamości składasz jeśli:

 • przebywasz na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie posiadasz żadnego obywatelstwa, jeśli przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej
 • posiadasz zaświadczenie o tym, że jesteś ofiarą handlu ludźmi

Polski dokument tożsamości może być także wydany małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców, jeżeli nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz przemawia za tym dobro dziecka

Ważność wydawanych dokumentów:

 • polski dokument podróży dla cudzoziemca – 1 rok;
 • tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca – do 7 dni;
 • polski dokument tożsamości cudzoziemca – 1 rok.

Wymiana polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca następuje w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w dokumencie w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza dokumentu;
 • utraty dokumentu;
 • uszkodzenia dokumentu.

 

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

Wniosek o wydanie polskiego dokumentu podróży, tymczasowego polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości składasz w dogodnym dla Ciebie momencie.

Wnioski o wymianę polskiego dokumentu podróży lub polskiego dokumentu tożsamości powinieneś / powinnaś  złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.

 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście po wcześniejszym wypełnieniu wniosku on line oraz wydrukowaniu na stronie https://przybysz.duw.pl
  w dniach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek , Piątek: 9.00-16.00; Środa 8.00-18.00

  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1

  lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

  1. Delegatura w Legnicy
   ul. F. Skarbka 3
   59-220 Legnica
  2. Delegatura w Wałbrzychu
   ul. Słowackiego 23a
   58-300 Wałbrzych
  3. Delegatura w Jeleniej Górze
   ul. Piłsudskiego 12
   58-500 Jelenia Góra

  Po przyjściu do urzędu podejdź do biletomatu systemu kolejkowego, wprowadź numer rezerwacji i pobierz bilet, a następnie poczekaj na wywołanie Twojego numeru i podejdź do wskazanego stanowiska.

 2. pocztą na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

PAMIĘTAJ: Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym - https://przybysz.duw.pl,  wypełnienie w nim wniosku on line , a następnie wydrukowanie i złożenie go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy!

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 1. Wypełniony wniosek. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, znajdującym się we wniosku. Wniosek o wydanie/wymianę polskiego dokumentu podróży, tymczasowego polskiego dokumentu podróży, polskiego dokumentu tożsamości.
 2. Dwie  fotografie:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle;
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
  UWAGA: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej. Oświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
 3. dokument potwierdzający tożsamość (jesteś zwolniony z obowiązku przedłożenia ważnego dokumentu podróży lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, gdy posiadasz zaświadczenie, że jesteś ofiarą handlu ludźmi i z uwagi na szczególne okoliczności nie posiadasz takiego dokumentu i nie masz możliwości jego uzyskania
 4. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku (np. dokumenty potwierdzające brak możliwości uzyskania dokumentu podróży kraju pochodzenia, dokumenty potwierdzające posiadanie statusu bezpaństwowca, decyzja w sprawie udzielenia ochrony uzupełniającej na terytorium Polski lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych);
 5. potwierdzenie zameldowania na pobyt stały lub czasowy
 6. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej

UWAGA: Dołączenie do wniosku wszystkich wymienionych dokumentów może przyspieszyć Twoją sprawę i ograniczyć ilość korespondencji kierowanej do Ciebie. W razie potrzeby wyjaśnienia posiadanych przez organ dowodów w sprawie możesz być wezwany do dostarczenia dodatkowych dokumentów lub złożenia wyjaśnień.

Dokumenty należy składać w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu. Akty stanu cywilnego potwierdzające pokrewieństwo lub stan cywilny wydane przez państwa obce powinny być opatrzone klauzulą apostille lub potwierdzone przez polskiego konsula. Jeśli do wniosku dołączone są dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

 

Jakie są opłaty?

 • Opłata za wydanie / wymianę polskiego dokumentu podróży: 100,00 zł
 • Opłata za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży: 50,00 zł
 • Opłata za wydanie / wymianę polskiego dokumentu tożsamości: 50,00 zł

ULGA W WYSOKOŚCI 50% W OPŁACIE ZA WYDANIE LUB WYMIANĘ DOKUMENTÓW PRZYSŁUGUJE CUDZOZIEMCOM:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu nie ukończyli 16 lat.

Opłatę należy uiścić na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu
NBP O/O Wrocław
41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.