Kto składa wniosek?

Cudzoziemiec, który  złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce po dniu 1 stycznia 2017 r.
i posiada Kartę Polaka.

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składasz do wojewody, do którego złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

 

Kiedy powinienem / powinnam złożyć wniosek?

 • Po 1 stycznia 2017 r.
 • Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złóż w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

 

Jak mogę złożyć wniosek?

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście lub przez pełnomocnika (Wzór pełnomocnictwa) po wcześniejszej rezerwacji wizyty na stronie https://rezerwacje.duw.pl/reservations/ lub osobiście po wcześniejszym wypełnieniu wniosku on line, wydrukowaniu oraz zarezerwowaniu wizyty na stronie https://przybysz.duw.pl
  w dniach: Poniedziałek, Wtorek, Czwartek , Piątek: 9.00-16.00; Środa 8.00-18.00

  w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1

  lub w jednej z trzech delegatur urzędu:

  1. Delegatura w Legnicy
   ul. F. Skarbka 3
   59-220 Legnica
  2. Delegatura w Wałbrzychu
   ul. Słowackiego 23a
   58-300 Wałbrzych
  3. Delegatura w Jeleniej Górze
   ul. Piłsudskiego 12
   58-500 Jelenia Góra

  Po przyjściu do urzędu podejdź do biletomatu systemu kolejkowego, wprowadź numer rezerwacji i pobierz bilet, a następnie poczekaj na wywołanie Twojego numeru i podejdź do wskazanego stanowiska.

 2. pocztą na adres:

  Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

PAMIĘTAJ: Zarejestrowanie konta na Portalu Informacyjnym - https://przybysz.duw.pl,  wypełnienie w nim wniosku on line , a następnie wydrukowanie i złożenie go w urzędzie może przyspieszyć procedowanie Twojego wniosku i pozwoli Ci śledzić status Twojej sprawy!

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

Przygotuj:

 1. wypełniony i podpisany przez Ciebie - wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego [na właściwym formularzu], 
 2. poświadczoną urzędowo kopię wszystkich zapisanych stron dokumentu potwierdzającego Twoją tożsamość i obywatelstwo oraz członków Twojej rodziny objętych wnioskiem [np. kopia paszportu],
 3. poświadczone urzędowo kopie dokumentów potwierdzających Twoje prawo pobytu na terytorium RP i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem  (np. wiza, karta pobytu),
 4. poświadczone urzędowo kopie Twojej Karty Polaka i członków Twojej rodziny – jeśli je posiadają,
 5. oryginały odpisów: aktu urodzenia i aktu małżeństwa Twoje i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny, pokrewieństwo Twoje i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem,
 6. wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt Twojego przebywania i członków Twojej rodziny objętych wnioskiem na terytorium RP –  np. potwierdzenie zameldowania na terytorium RP, zaświadczenia z zakładu pracy, umowa o pracę,  dokumenty potwierdzające tytuł prawny do zajmowanego lokalu, umowa najmu lokalu, dla dzieci zaświadczenie z przedszkola, szkoły, kopia legitymacji szkolnej lub studenckiej, dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej na terytorium RP, itp.

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym złóż wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

Możesz wyznaczyć  pełnomocnika do prowadzenia swojej sprawy, jak również pełnomocnika do doręczeń, czyli osobę, na której adres będzie wysyłana korespondencja.

 

Jakie są opłaty?

Możesz to zrobić przelewem bankowym lub zapłacić w kasie urzędu:

10 zł - opłata za wydanie decyzji w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego

17 zł - opłata za pełnomocnictwo [(nie musisz płacić jeżeli Twoim pełnomocnikiem będzie Twój współmałżonek, rodzeństwo, wstępni, tj. rodzice, dziadkowie itd. lub zstępni, tj. dzieci, wnuk itd.).

Zapłać w  kasie   Dolnośląskiego    Urzędu    Wojewódzkiego we Wrocławiu. Godziny otwarcia kasy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9.00-15.45, środa w godz. 8.00-18.00.

Wpłać na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A.:
Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
PKO BP S.A.
82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.