Obsługa Klienta w zakresie legalizacji pobytu i pracy od 25 maja 2020 r.

SPRAWY LEGALIZACJI POBYTU I PRACY, ZAPROSZEŃ ORAZ OBYWATELI UE w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu :

W sprawach już złożonych do Wojewody Dolnośląskiego, które zawierały braki formalne, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu skontaktuje się telefonicznie indywidualnie z Państwem celem umówienia wizyty, podczas której zostaną pobrane odciski linii papilarnych oraz uzupełnienia pozostałych braków formalnych. Na wizytę należy stawić się z wezwaniem, które otrzymaliście Państwo z urzędu oraz dokumentem tożsamości.

 1.     Wnioski w sprawie legalizacji pobytu należy składać tylko drogą korespondencyjną/pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego. Wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając konkretny (dzień i godzina) termin wizyty.
 2.     Na stanowiskach obsługi klienta realizowana będzie tylko usługa osobistego stawiennictwa stron i uzupełnienia braków formalnych po pisemnym wezwaniu ze strony inspektora prowadzącego sprawę.
 3.     Wnioski o zarejestrowanie pobytu obywateli UE, pobytu stałego UE oraz wniosków o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE należy przesyłać za pośrednictwem poczty. Organ pisemnie wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków (na konkretny dzień i godzinę).
 4.     Wnioski o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń należy wysyłać za pośrednictwem poczty.
 5.     Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę można wysyłać drogą pocztową lub przez stronę zc.praca. gov.pl
 6.     W sprawach pobytowych w pierwszej kolejności obsługiwani będą klienci, którzy otrzymali wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, zawiadamiani telefonicznie o terminie uzupełnienia braków
 7.     Karty pobytu oraz dokumenty dot. Obywateli UE wydawane będą tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu za pośrednictwem maila kartapobytu@duw.pl lub pod nr telefonu 71 701 11 00
 8.     W innych sprawach legalizacji pobytu i pracy cudzoziemskich prosimy kontaktować się pod nr telefonu (71) 701 11 00
 9.     Pozostałe dokumenty w sprawach legalizacji pobytu proszę wysyłać na adres urzędu za pośrednictwem poczty lub do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed Siedzibą Urzędu w godzinach pracy urzędu
 10.     Do odwołania zawieszona zostaje możliwość dokonania internetowej rezerwacji wizyty;
 11.     Klienci posiadający rezerwacje wizyt od 14 marca br w sprawach legalizacji pobytu oraz w sprawach paszportowych będą powiadamiani indywidualnie telefonicznie lub mailowo nowych terminach wizyt.
 12.     Klient zobowiązany jest do wcześniejszego przygotowania  i okazania ważnego  dokumentu tożsamości, aktualnych fotografii, wcześniejsze i kompletne wypełnienie wniosku (wyjątek stanowią wnioski w sprawach paszportowych udostępnianych na salach obsługi) , skopiowanie niezbędnych załączników, dokonanie opłat w formie przelewu (informacje o wymaganych opłatach i warunkach dot fotografii do poszczególnych usług są dostępne na stronie www.duw.pl w zakładce obsługa klienta).
 13.     Brak możliwości wykonania fotografii, kserokopii dokumentów lub opłaty w budynkach Dolnośląskiego Urzędu  Wojewódzkiego.