KOMUNIKAT

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, Wojewoda Dolnośląski informuje o zmianach w pracy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania obsługa klienta we wszystkie dni tygodnia będzie odbywała się w godzinach 8.00 - 12.00. Zmiany godzin obsługi klienta dotyczą siedziby Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Delegatur w Legnicy, Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze.

Informujemy, że również od dnia 13 marca 2020 roku do odwołania w punkcie obsługi klienta (Sala A) będą obsługiwane jedynie osoby posiadające rezerwacje internetowe dotyczące złożenia wniosku o zalegalizowanie pobytu w Polsce oraz klienci w sprawach paszportowych. Pozostałe osoby proszone są o osobiste wizyty w Urzędzie tylko w sytuacji posiadania pisemnego wezwania o uzupełnienie braków formalnych wniosków (np. osobiste stawiennictwo). Pozostałe dokumenty prosimy wysyłać na adres Urzędu drogą pocztową.

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców informuje również o zawieszeniu jakichkolwiek wizyt do Oddziału Legalizacji Pobytu i Pracy I oraz II, a także Dyrektora Wydziału. Rezerwacje dokonane do tej pory zostają odwołane, a możliwość przyszłego umówienia wizyt zostaje zablokowana.

 

Informujemy również o odwołaniu wszystkich przeglądów akt administracyjnych, które odbywają się w Sali A do odwołania.

 

Obsługa spraw pobytowych:

- wnioski w sprawie legalizacji pobytu można przesyłać pocztą. Wnioski te będą obarczone  brakami formalnymi, jednak organ wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia wyznaczając termin wizyty. Na stanowiskach obsługi klienta realizowana będzie tylko usługa osobistego stawiennictwa po wezwaniu ze strony inspektora prowadzącego sprawę. Do odwołania zawiesza się obsługę w zakresie przyjmowania załączników oraz wbijania pieczątek do paszportów,

- Karty Pobytu będą wydawane cudzoziemcom w ograniczonym zakresie (zmniejszona liczba biletów).

Obsługa zezwoleń na pracę:

- wnioski w sprawach zezwoleń na pracę proszę składać tylko za pośrednictwem portalu https://www.praca.gov.pl  lub przesyłać pocztą. Osobiste składanie wniosków o zezwolenie na pracę zostaje zawieszone,

- wydane zezwolenia zostaną wysłane do Państwa za pośrednictwem poczty. Osobisty odbiór zezwoleń na pracę zostaje zawieszony.

 

Obsługa spraw paszportowych:

- godziny obsługi klienta zostają zmienione, tj. godz. 8.00-12.00. Prosimy o rozważenie potrzeby wizyty w sprawach paszportowych oraz przestrzeganie zaleceń dotyczących wizyt dzieci.

Obsługa spraw obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka:

- obsługa klienta w zakresie spraw obywatelskich i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka we wszystkie dni tygodnia zostaje wstrzymana, w związku z powyższym zarówno wszystkie wizyty interesantów zarówno na Sali Obsługi Klienta A przy stanowisku nr 20, jak i bezpośrednio u pracowników Oddziału Obywatelstwa Polskiego zostają wstrzymane.

 - wnioski oraz uzupełnienia sprawach obywatelskich i świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (tj. o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, uznania za obywatela polskiego, uznania za repatrianta oraz świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku posiadacza Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Polski) można nadal składać drogą korespondencyjną.

Przypominamy również o możliwości kontaktu drogą e-mailową albo za pośrednictwem infolinii Oddziału Obywatelstwa Polskiego pod nr 71 340 66 09 (w godzinach od 10:00 do 14:00).

Obsługa spraw obywateli UE i zaproszeń:

 - Wnioski o zarejestrowanie pobytu obywateli UE, pobytu stałego UE oraz wniosków o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE proszę przesyłać za pośrednictwem poczty. Organ wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosków. Osobiste składanie wniosków zostaje zawieszone.

- Wnioski o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń proszę wysyłać za pośrednictwem poczty. Osobiste składanie wniosków zostaje zawieszone.

Przypominamy również o możliwości kontaktu z Urzędem drogą pisemną (pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław) lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem soc@duw.pl

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji i ograniczenie wizyt w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu oraz jego Delegaturach w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.