1 stycznia 2018 r. - zmiana przepisów dotyczących wydawania zezwoleń na pracę

Nowa definicja zezwolenia typu B - od 1 stycznia 2018 r. prokurent i komplementariusz wymagają uzyskania zezwolenia na pracę typu B.

Do wniosków składanych od 1 stycznia 2018 r.:

 • pracodawca obowiązkowo musi załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wszystkich wymagań stawianych kandydatom do pracy, wskazanych przez niego w informacji starosty,
 • nowy formularz wniosku o wydanie- wzór do pobrania
 • przedłużenie zezwolenia na pracę – wzór do pobrania
 • do każdego wniosku należy załączyć oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu PODPISANE PRZEZ PRACODAWCĘ (tego oświadczenia za pracodawcę NIE MOŻE podpisać pełnomocnik) 
 • zwolnienie z obowiązku załączenia informacji starosty w przypadku pracy na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy tylko na podstawie umowy o pracę.

Wyjątek: Do oświadczeń zarejestrowanych w PUP przed 1 stycznia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Nowe przesłanki odmowy wydania zezwolenia:

 • cudzoziemiec nie posiada kwalifikacji, jakie wskazane były w informacji starosty załączonej do wniosku,
 • pracodawca nie wykaże środków finansowych ani dochodu pozwalającego na pokrycie kosztów zatrudnienia cudzoziemca,
 • pracodawca nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru (np. z CEIDG), lub jego działalność jest w okresie likwidacji,
 • pracodawca nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników,
 • pracodawca nie opłaca składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • pracodawca zalega z opłatą podatków,
 • w imieniu pracodawcy działa osoba fizyczna, ukarana za czyny o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Nowy rodzaj zezwolenia od  1 stycznia 2018 r. - Zezwolenie na pracę sezonową typ S - wydawane przez starostę

 • Od 2018 r. pracodawca prowadzący określony rodzaj działalności (wybrane podklasy PKD zgodnie z rozporządzeniem) chcąc zatrudnić cudzoziemca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową typ S.
 • Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane maksymalnie na 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

 

Nowe zasady rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - od 1 stycznia 2018 r.

 • Wprowadzona została opłata za wpisanie oświadczenia do ewidencji w wysokości 30 PLN, a pracodawca jest zobowiązany do poinformowania właściwego PUP o podjęciu/ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca dla którego zarejestrował „nowe” oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.
 • Cudzoziemiec, dla którego pracodawca zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy na starych zasadach może na podstawie „starego” oświadczenia uzyskać wizę wyłącznie do 31 października 2018 r.

 

Wygaśnięcie zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.